Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.27 Rezitativ: Und Ging Hin Wenig

Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.27 Rezitativ: Und Ging Hin Wenig