Mahou no Shiro, Shinjitsu no Shomotsu.

Mahou no Shiro, Shinjitsu no Shomotsu.