Ly Nhân Sầu / 离人愁

Ly Nhân Sầu / 离人愁

Lời bài hát Ly Nhân Sầu / 离人愁

Đóng góp bởi

Chūn qù báile húafà lùomòle sīliang Jiǎn xìa yī lǚ chóu sī zhē mù ràng rén máng Jīn rén dùanle cháng, jīn tiāngeỳīfāng Jīnshēng yǔ nǐ xiāng jìan wúwàng Fánhúa lùomù lí rén nán gǎn sù zhōngcháng Zuoyé̀ yòu jìan dāngnían qì wǒ bù guī láng Jīnyè tài màncháng, jīn liǎng gǔ yǎngyang Jīn rén bǐ kū yèshòuhuā húang Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhúo jiǔ Zùi lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu Mò bǎ nà guān waiyè̌ yóu, líu jiārén děnghòu Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu Fánhúa lùomù lí rén nán gǎn sù zhōngcháng Zuoyé̀ yòu jìan dāngnían qì wǒ bù guī láng Jīnyè tài màncháng, jīn liǎng gǔ yǎngyang Jīn rén bǐ kū yèshòuhuā húang Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhúo jiǔ Zùi lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu Mò bǎ nà guān waiyè̌ yóu, líu jiārén děnghòu Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhúo jiǔ Zùi lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu Mò bǎ nà guān waiyè̌ yóu, líu jiārén děnghòu Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu