心有爱,人有情 / Lòng Có Yêu, Người Có Tình

心有爱,人有情 / Lòng Có Yêu, Người Có Tình