Lời tỏ tình chỉ có 3 chữ / 三个字告白

Lời tỏ tình chỉ có 3 chữ / 三个字告白