Lời Từ Biệt Của Người Tìm Đạo

Lời Từ Biệt Của Người Tìm Đạo

Lời bài hát Lời Từ Biệt Của Người Tìm Đạo

Đóng góp bởi

Từ giã nhé
Sa nặc thôi rơi lệ
Nhục chí ta
Trong một chuyến ra đi
Vầng trăng kia
Đang liềm tắt dưới mi
Kìa trước mặt
Dòng anoma xanh rì
Đừng khóc nữa
Lên ngựa đi sa nặc
Kỉ vật này
Xin trao lại phụ vương
Xin người đừng
Tìm kiếm kẻ xuất gia
Sẽ hội ngộ
Khi nào ta đắc đạo
Sa nặc ơi
Chúng sanh còn điên đảo
Còn đắm mình
Trong tứ khổ vô minh
Thì người ơi
Ta cần phải hi sinh
Chút hạnh phúc mong manh
Mưu cầu cho chúng sanh
Từ lúc đó
Trên đường đi tìm đạo
Một bóng người
Trong mảnh áo tả tơi
Hướng từ tâm
Vào hạnh nguyện độ đời
Người đi mãi
Trên con đường giải thoát
Từ giã nhé
Sa nặc thôi rơi lệ
Nhục chí ta
Trong một chuyến ra đi
Vầng trăng kia
Đang liềm tắt dưới mi
Kìa trước mặt
Dòng anoma xanh rì
Đừng khóc nữa
Lên ngựa đi sa nặc
Kỉ vật này
Xin trao lại phụ vương
Xin người đừng
Tìm kiếm kẻ xuất gia
Sẽ hội ngộ
Khi nào ta đắc đạo
Sa nặc ơi
Chúng sanh còn điên đảo
Còn đắm mình
Trong tứ khổ vô minh
Thì người ơi
Ta cần phải hi sinh
Chút hạnh phúc mong manh
Mưu cầu cho chúng sanh
Từ lúc đó
Trên đường đi tìm đạo
Một bóng người
Trong mảnh áo tả tơi
Hướng từ tâm
Vào hạnh nguyện độ đời
Người đi mãi
Trên con đường giải thoát
Hướng từ tâm
Vào hạnh nguyện độ đời
Người đi mãi
Trên con đường giải thoát