Lehár: The Merry Widow (Die lustige Witwe) / Act 3 -

Lehár: The Merry Widow (Die lustige Witwe) / Act 3 - "Ja, wir sind es, die Grisetten"

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.