Làm Ơn Mắc Oán

Làm Ơn Mắc Oán

Lời bài hát Làm Ơn Mắc Oán

Đóng góp bởi

Ở đời có mấy cái khôn
Làm ơn mắc oán
Còn bị người ta cười
Người ta bảo tôi dại khờ
Làm ơn mắc oán
Cho người ta cười khinh
Người thì nói tôi chất phát
Người thì nói tôi thiệt thà
Mà sao tôi không lo chuyện nhà
Ở không mà rảnh lo
Chuyện bao đồng người dưng
Ở đời biết sống làm sao
Người mang cái nghĩa
Người mang cái tình
Có ai hiểu thấu cho lòng mình
Làm ơn mắc oán
Tiếng đời còn nỉ non
Đời không như ta ước muốn
Giúp người người chẳng mang ơn
Người ta còn nói tôi lơn tơn
Ai cần tôi giúp
Ai nhờ đâu mà làm
Lòng người lấy thước mà đo
Làm ơn mắc oán
Dây vàng mà chả than
Tại tôi đơn giản thiệt ngay
Giúp người ta chẳng
Đâu cần mà trả ơn
Giúp người người chẳng mang ơn
Người ta còn trách
Tôi quá ư dại khờ
Ở đời biết sống làm sao
Người mang cái nghĩa
Người mang cái tình
Có ai hiểu thấu cho lòng mình
Biết đâu là trắng
Biết nơi nào là đen
Ông trời ông ban cho tôi cái tốt
Nhưng rồi ông cũng lấy mất cái khôn
Thà đành chịu mất cái khôn
Còn mang cái tốt
Còn mang theo cái tình
Ở đời biết sống làm sao
Người mang cái nghĩa
Người mang cái tình
Có ai hiểu thấu cho lòng mình
Làm ơn mắc oán
Tiếng đời còn nỉ non
Đời không như ta ước muốn
Giúp người người chẳng mang ơn
Người ta còn nói tôi lơn tơn
Ai cần tôi giúp
Ai nhờ đâu mà làm
Lòng người lấy thước mà đo
Làm ơn mắc oán
Dây vàng mà chả than
Tại tôi đơn giản thiệt ngay
Giúp người ta chẳng
Đâu cần mà trả ơn
Giúp người người chẳng mang ơn
Người ta còn trách
Tôi quá ư dại khờ
Ở đời biết sống làm sao
Người mang cái nghĩa
Người mang cái tình
Có ai hiểu thấu cho lòng mình
Biết đâu là trắng
Biết nơi nào là đen
Ông trời ông ban cho tôi cái tốt
Nhưng rồi ông cũng lấy mất cái khôn
Thà đành chịu mất cái khôn
Còn mang cái tốt
Còn mang theo cái tình
Thà đành chịu mất cái khôn
Còn mang cái tốt
Còn mang theo cái tình