Làm Ơn, Làm Ơn / 拜托拜托 (Beat)

Làm Ơn, Làm Ơn / 拜托拜托 (Beat)