Lạc Du Ký / 乐游记

Lạc Du Ký / 乐游记

Lời bài hát Lạc Du Ký / 乐游记

Đóng góp bởi

Chàng shǒu gē, shúi jiā qiānlǐ ýing kè fàn xiāng chánle bā shé xiǎo èr shàng hú jiǔ hē Kàn yānhuǒ, méi méi māo zài jiǎolùo xiǎoguǐ yáozhe fēng chē hǎo xì yǎn dào jǐ zhé? Sānjìe hǎobù hǎo, zǒng yào chuǎng chuǎng cái zhīdào gùshì màn màn láo, xǐ nù āiyùe đōu qímìao fēi xù mǎn chéng piāô, zhúmǎ pǎogùo shí bǎnqíao chèn tiānsè shàngzǎo, zài qù mǎi kùai qiān céng gāo bàoquán wéiwéi xìao, dà xía kě bùshì bái jìao bǐ shúi gōngfū gāô, xiǎô xiǎomáo zéi nǐ bíe táo hēngzhe lǎo tóngyáo, xiǎngnìan de rén hùi tīngdào cǐjiān zhèng níanshào, jíebàn bìngjiān dùō xiāoyáo Chuī kǒushào, shuōshū rén jiǎng nǎle? Xiǎo zòngzi láihúi tìao cìwèi hái méi shùi bǎo Còu rènào, tù xía zhǔnbèi chū zhāo xiǎng biǎoyǎn wú yǐng jiǎo āiyā zěnme shuāi dǎo Sānjìe hǎobù hǎo, zǒng yào chuǎng chuǎng cái zhīdào gùshì màn man láo, xǐ nù āiyùe dōu qímìao fēi xù mǎn chéng piāo, zhúmǎ pǎogùo shí bǎnqíao chèn tiānsè shàngzǎo, zài qù mǎi kùai qiān céng gāo Bàoquán wéiwéi xìao, dà xía kě bùshì bái jìao bǐ shúi gōngfū gāo, xiǎở xíǎomáo zéi nǐ bíe táo Hēngzhe lǎo tóngyáo, xiǎngnìan de rén hùi tīngdào cǐjiān zhèng níanshào, jíebàn bìngjiān duō xiāoyáo Diǎn zhǎn dēng, zhī gè mèng, māomī jìao yīshēng, àigùo de dōu chóngféng yùe sè nóng, xiǎo húlí bàn guǐliǎn dòulè xiǎo qí tóng wàng xīngkōng, děng biǎobái wán zài jìxù xìa gè lǚchéng huíyì zhōng, nǐ shì wǒ zhè yī shēng xìng hùi de gǎndòng