[Koto Music] Haru no Umi / Tomoko Sunazaki on Koto / Victor Orchestra

[Koto Music] Haru no Umi / Tomoko Sunazaki on Koto / Victor Orchestra