[Koto Music] Haru no Umi / Michio Miyagi on Koto / Masao Yoshida on Flute

[Koto Music] Haru no Umi / Michio Miyagi on Koto / Masao Yoshida on Flute