Kính Lạy Đức Phật A Di Đà

Kính Lạy Đức Phật A Di Đà

Xem MV bài hát

Lời bài hát Kính Lạy Đức Phật A Di Đà

Đóng góp bởi

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Như Lai
Từ quang liên đài toả sáng
Chúng con ngày tối đêm dài
Kể từ bất giác khứ lai
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Chúng sanh khổ đau mòn mỏi
Tang thương trầm thông dập dồn
Nổi chìm sinh tử trầm luân
Nam Mô A Di Đà Phật
Lạc bang Giáo Chủ Tây Phương
Bốn mươi tám nguyện không lường
Mười niệm tâm không thân tan
Một đường về, về bến thanh lương
Nam Mô A Di Đà Phật
Liên trì ao báu nở hoa
Hoa sen chín phẩm kết toà
Một lòng Tây Phương chứng vãng
Chắp tay đồng niệm Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Như Lai
Từ quang liên đài toả sáng
Chúng con ngày tối đêm dài
Kể từ bất giác khứ lai
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Chúng sanh khổ đau mòn mỏi
Tang thương trầm thông dập dồn
Nổi chìm sinh tử trầm luân
Nam Mô A Di Đà Phật
Lạc bang Giáo Chủ Tây Phương
Bốn mươi tám nguyện không lường
Mười niệm tâm không thân tan
Một đường về, về bến thanh lương
Nam Mô A Di Đà Phật
Liên trì ao báu nở hoa
Hoa sen chín phẩm kết toà
Một lòng Tây Phương chứng vãng
Chắp tay đồng niệm Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô