Kinh Hòa Bình

Kinh Hòa Bình

Lời bài hát Kinh Hòa Bình

Đóng góp bởi

Lạy Chúa từ nhân xin cho con
Biết mến yêu và phụng sự Chúa
Trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu thương
Vào nơi oán thù
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hòa vào nơi tranh chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm
Để con đem tin kính
Vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Để con dọi ánh sáng
Vào nơi tối tăm
Đem niềm vui đến chốn u sầu
Lạy Chúa xin hãy dạy con
Tìm an ủi người
Hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người
Hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người
Hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân
Là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình
Là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha
Là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi
Là khi vui sống muôn đời
Lạy Chúa từ nhân xin cho con
Biết mến yêu và phụng sự Chúa
Trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu thương
Vào nơi oán thù
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hòa vào nơi tranh chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm
Để con đem tin kính
Vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Để con dọi ánh sáng
Vào nơi tối tăm
Đem niềm vui đến chốn u sầu
Lạy Chúa xin hãy dạy con
Tìm an ủi người
Hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người
Hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người
Hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân
Là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình
Là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha
Là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi
Là khi vui sống muôn đời
Ôi Thần Linh thánh ái
Xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai
Lòng đầy thiện chí ơn an bình