Kiếp Này Kiếp Sau

Kiếp Này Kiếp Sau

Lời bài hát Kiếp Này Kiếp Sau

Đóng góp bởi

Kiếp này là đây,
kiếp sau là đâu?
Kiếp này là đây
sao không thương
mà hẹn kiếp sau
Kiếp sau có còn gặp lại nhau,
giống như bây giờ hay sao?
Hay như thế nào
cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau.
Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương thêm câu hò
Không thương đừng để con đò
lạc dòng tìm con nước trong
Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương chờ nhau
Không thương đừng để phai màu,
bạc đầu rồi hẹn kiếp sau.
Kiếp này là đây,
kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây
Nếu duyên không trọn
đừng hẹn kiếp sau.
Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương thêm câu hò
Không thương đừng để con đò
lạc dòng tìm con nước trong
Tình là tình thêm thương,
thêm vấn vương chờ nhau
Không thương đừng để phai màu,
bạc đầu rồi hẹn kiếp sau.
Kiếp này là đây,
kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây
Nếu duyên không trọn
đừng hẹn kiếp sau.
Kiếp này là đây,
kiếp sau là đâu?
Kiếp này là đây
sao không thương
mà hẹn kiếp sau
Kiếp sau có còn gặp lại nhau,
giống như bây giờ hay sao?
Hay như thế nào
cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau.
Hay như thế nào
cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau.