Kiếm Tâm / 剑心

Kiếm Tâm / 剑心

Lời bài hát Kiếm Tâm / 剑心

Đóng góp bởi

Liǔxù piāoyáo sān yuè tiān
Piānzhōu yī wěi xīhú biān
Yīng míng liǔ dùkǒu qián
Zhǎn zhōng liǔsè qiǎn
Jì jiǔ yī hú zhuǎnshēn
Bōguāng suì jiàn yuǎn
Shēn pī yīduàn fēng xuě
Cè mǎlùguò duàn qiáo qián
Jūnzǐ cángfēng xié jiǔ
Fù qín tiānyá zǒu biàn
Tóu xuán yī lún suì yuè
Zhǔ chá yīnyūn hǔ pǎo mèng quán
Sōngtāo zhōng wù jiàn yì xīn jiàn
Báimǎ sà tà wèn shuǐ jiàn
Xuěxiāo méi yǐn àn xiāng yuǎn
Fēng chuī hé yān shuǐ jiān
Mù xiá luò qīng yuān
Huígù léi fēng xìzhào
Lóu wài lóu yǐng xiàn
Jīng tāo kuánglán qǐ dié
Duàn cháo qiān céng fēi xuě
Tà xuě xún méi jiùmèng qiǎn mián
Wǎn xiù jiàn huā zuìle yuè
Cè yán méiyǎn wú xié
Chún biān xiào yì qīng qiǎn
Luòyīng huàguò zhǐ jiān sì shì zài liúlián
Hé chù zhào gē shēng shēng
Jīng qǐ yùquán yú yuè
Xié yǐ chuánxián bōtāo qiǎnquǎn
Qiūliáng wàng duàn pínghú yuè
Liúxiá bàn guà jiāngtiān
Yún shuǐ xiāng qī sōng jiān
Fēng lái yún fēi huàguòle yù huángshān diān
Èrshísì qiáo mèng yuǎn
Fēi shuāng rú xù màntiān
Yòu shì chūxuě luò shí hái sì
Céngjīng zhìnèn dí dàng nián
Mínghuáng yīshān piānpiān
Yǐn rù jiǔ xī míwù jiàn
Yóu jìdé shì jūnzǐ cáng jiàn