Không Yêu Đừng Nói Lời Đắng Cay

Không Yêu Đừng Nói Lời Đắng Cay

AXN

Lời bài hát Không Yêu Đừng Nói Lời Đắng Cay

Đóng góp bởi

Nói chi lời đắng cay
Nói chi lời oán than
Người ơi tại sao
Hôm nay em đành nói ra
Anh không muốn nghe
Nói ra cũng thế thôi
Nói ra cũng mất nhau
Giờ em cương quyết
Hôm nay em phải bước đi
Anh trắng tay
Đừng nói đã đến lúc
Ta không còn hiểu được nhau
Đừng nói sao giờ đây
Em không còn hiểu được anh
Làm sao em hiểu
Cảm giác của anh thế nào
Khi lòng anh biết
Anh sắp mất đi người yêu
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh
Trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh
Đâu chỉ có riêng mình em
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh
Em sẽ không hề nói vậy
Còn yêu anh
Em sẽ hiểu cho lòng anh
Quá đau buồn
Nói chi lời đắng cay
Nói chi lời oán than
Người ơi tại sao
Hôm nay em đành nói ra
Anh không không muốn nghe
Nói ra cũng thế thôi
Nói ra cũng mất nhau
Giờ em cương quyết
Hôm nay em phải bước đi
Anh trắng tay
Đừng nói đã đến lúc
Ta không còn hiểu được nhau
Đừng nói sao giờ đây
Em không còn hiểu được anh
Làm sao em hiểu
Cảm giác của anh thế nào
Khi lòng anh biết
Anh sắp mất đi người yêu
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh
Trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh
Đâu chỉ có riêng mình em
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh
Em sẽ không hề nói vậy
Còn yêu anh
Em sẽ hiểu cho lòng anh
Quá đau buồn
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh
Trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh
Đâu chỉ có riêng mình em
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh
Em sẽ không hề nói vậy
Còn yêu anh
Em sẽ hiểu cho lòng anh
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh
Trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh
Đâu chỉ có riêng mình em
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh
Em sẽ không hề nói vậy
Còn yêu anh
Em sẽ hiểu cho lòng anh
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh
Trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh
Đâu chỉ có riêng mình em
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu
Thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh
Em sẽ không hề nói vậy
Còn yêu anh
Em sẽ hiểu cho lòng anh
Quá đau buồn