Không Muốn Chơi Đùa + Adventure Of A Lifetime / 拒絕再玩 + Adventure Of A Lifetime (Live)

Không Muốn Chơi Đùa + Adventure Of A Lifetime / 拒絕再玩 + Adventure Of A Lifetime (Live)