没有你, 伤心/ Không Có Em, Đau Lòng

没有你, 伤心/ Không Có Em, Đau Lòng