Isogikitare, Shu ni Aru Tami

Isogikitare, Shu ni Aru Tami