Hoshi no Kagayaki yo (星のかがやきよ; The Radiance of the Stars)

Hoshi no Kagayaki yo (星のかがやきよ; The Radiance of the Stars)