Gurukun ~ Akai sakana no Sange ~ [~ Gurukun The Death of A Red Fish ~ ]

Gurukun ~ Akai sakana no Sange ~ [~ Gurukun The Death of A Red Fish ~ ]