Goldberg Variations, For Keyboard, BWV 988 (Bc L9) - Variatio 24, A 1 Clav. Canone All'ottava

Goldberg Variations, For Keyboard, BWV 988 (Bc L9) - Variatio 24, A 1 Clav. Canone All'ottava