Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXVvIII

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXVvIII