Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXVI

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXVI