Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXV

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXV