Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXIX

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXIX