Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXIV: Canone Alla Ottava

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXIV: Canone Alla Ottava