Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXII

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXII