Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXI: Canone Alla Settima

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XXI: Canone Alla Settima