Goldberg Variations, BWV 988: Variation XX

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XX