Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVIII: Canone Alla Sesta

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVIII: Canone Alla Sesta