Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVII

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVII