Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVI: Ouverture

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XVI: Ouverture