Goldberg Variations, BWV 988: Variation XIX

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XIX