Goldberg Variations, BWV 988: Variation XIV

Goldberg Variations, BWV 988: Variation XIV