Goldberg Variations, BWV 988: Variation X

Goldberg Variations, BWV 988: Variation X