Goldberg Variations, BWV 988: Variation VII

Goldberg Variations, BWV 988: Variation VII