Goldberg Variations, BWV 988: Variation V

Goldberg Variations, BWV 988: Variation V