Goldberg Variations, BWV 988: Variation I

Goldberg Variations, BWV 988: Variation I