Giữa Tối Hôm Rằm

Giữa Tối Hôm Rằm

Lời bài hát Giữa Tối Hôm Rằm

Đóng góp bởi

Giữa tối cái đêm hôm rằm
Là cái sáng răng xuống
Sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng
Nửa đêm lý tính về sáng
Để răng bằng là cái ngọn cây tre
Là người có yêu em
Cho chọn có một à bề
A la hự ới hừ a la hự hời hư
Để em tang tình chờ đợi
Để em lý tình chờ đợi
Dưới bóng răng là tôi chịu sầu
Là cái bối tương tư
Một nhịp có mấy đôi ba cầu
Anh la hự ới hừ anh la hự hời hư
Bắc nam tang tình đôi ngả
Bắc nam lý tình đôi ba ngả
Để chịu sầu là cái đôi ba nơi
Là cái con chim khôn
Chết mệt có mấy về mồi
Anh la hự ới hừ anh la hự hời hư
Người khôn tang tình chết mệt
Người khôn lý tình chết mệt
Để mấy nhời nhời nhỏ to
Là cái bến sông kia
Có lúc có mấy nhờ à đò
Anh la hự ới hừ anh la hự hời hư
Giữa tối cái đêm hôm rằm
Lá cái sáng răng xuống
Sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng
Nửa đêm lý tính về sáng
Để răng bằng cái ngọn cây tre là
Là người có yêu em
Cho chọn có một bề
Anh la hự ới hư anh la hự hời hư