Giờ Tôi Biết Yêu Anh Là Sai

Giờ Tôi Biết Yêu Anh Là Sai

Lời bài hát Giờ Tôi Biết Yêu Anh Là Sai

Đóng góp bởi

Ngày đó nếu biết trước
Tôi đã không không yêu anh
Để giờ đây tôi đâu khổ như vậy
Khóc cho riêng mình tôi
Hay khóc cho cuộc tình mình
Vì anh trao tôi toàn dối gian
Và đã có những lúc tôi
Vì yêu nên đam mê
Để từng đêm lệ ướt đôi bờ mi
Trách ai bây giờ đây
Chỉ trách cho mình dại khờ
Và giờ đây biết yêu anh là sai
Đêm luôn từng đêm
Thầm mong anh về đây
Với những giấc mơ đã vụt bay
Ngồi trông anh từng giây
Chiếc phone đã ngủ say
Anh giờ đâu sao chẳng thấy
Tôi vẫn chờ mong
Mà sao không thể tin
Chính mắt tôi đã nhìn thấy
Người đang vui cùng ai
Mắt môi vai kề vai
Trái tim người đã đổi thay
Ngày đó nếu biết trước
Tôi đã không không yêu anh
Để giờ đây tôi đâu khổ như vậy
Khóc cho riêng mình tôi
Hay khóc cho cuộc tình mình
Vì anh trao tôi toàn dối gian
Và đã có những lúc tôi
Vì yêu nên đam mê
Để từng đêm lệ ướt đôi bờ mi
Trách ai bây giờ đây
Chỉ trách cho mình dại khờ
Và giờ đây biết yêu anh là sai
Đêm luôn từng đêm
Thầm mong anh về đây
Với những giấc mơ đã vụt bay
Ngồi trông anh từng giây
Chiếc phone đã ngủ say
Anh giờ đâu sao chẳng thấy
Tôi vẫn chờ mong
Mà sao không thể tin
Chính mắt tôi đã nhìn thấy
Người đang vui cùng ai
Mắt môi vai kề vai
Trái tim người đã đổi thay
Ngày đó nếu biết trước
Tôi đã không không yêu anh
Để giờ đây tôi đâu khổ như vậy
Khóc cho riêng mình tôi
Hay khóc cho cuộc tình mình
Vì anh trao tôi toàn dối gian
Và đã có những lúc tôi
Vì yêu nên đam mê
Để từng đêm lệ ướt đôi bờ mi
Trách ai bây giờ đây
Chỉ trách cho mình dại khờ
Và giờ đây biết yêu anh là sai
Ngày đó nếu biết trước
Tôi đã không không yêu anh
Để giờ đây tôi đâu khổ như vậy
Khóc cho riêng mình tôi
Hay khóc cho cuộc tình mình
Vì anh trao tôi toàn dối gian
Và đã có những lúc tôi
Vì yêu nên đam mê
Để từng đêm lệ ướt đôi bờ mi
Trách ai bây giờ đây
Chỉ trách cho mình dại khờ
Và giờ đây biết yêu anh là sai