Giấy Ngắn Tình Dài / 紙短情長 (Live)

Giấy Ngắn Tình Dài / 紙短情長 (Live)