Giang Hồ Thiên Hạ (江湖天下)

Giang Hồ Thiên Hạ (江湖天下)

Lời bài hát Giang Hồ Thiên Hạ (江湖天下)

Đóng góp bởi

Xiǎo jìng fěndài shū
Chuāng qiān lián qīng shuāng
Chénxī de yuànwàng
Jié fà shēnggē chángyáng
Shílǐ hóngzhuāng qiè hóng de yīshang
Jiānghú fēng jué yún guǐ shūkuáng
Zhǐ jiān liúshā de shāng
Běn shì bìngdìlián kāi
Shēng yào chāi liǎngpáng
Suìyuè táo de cānghuáng
Chénfēng guòwǎng yòu jǐ dù qiūliáng
Liǎng kē xīn yīrén cáng
Jī hén liǎng xíng wàng què bùnéng wàng
Děng yuè sè rǎn yúnbìn
Chéng shuāng rúchū yàn wǎn ne nāng
Wǒ zài shānchéng shēn chù
Níngmóu zhè yuèguāng
Tiān yǒu duōdà sīniàn wú yá
Jīnshēng shòu bùliǎo qiānguà
Jǐ shēng dǐ bùguò yǔ nǐ yīchànà
Jiāngshān rú huà mèng lán jiǔ xià
Shuí yòu wèi shuí zhēng tiānxià
Bù ài bù huǐ
Bù hèn bu tòng yěbà
Suìyuè táo de cānghuáng
Chénfēng guòwǎng yòu jǐ dù qiūliáng
Liǎng kē xīn yīrén cáng
Jī hén liǎng xíng
Wàng què bùnéng wàng
Děng yuè sè rǎn yúnbìn chéng shuāng
Rúchū yàn wǎn ne nāng
Wǒ zài shānchéng shēn chù
Níngmóu zhè yuèguāng
Tiān yǒu duōdà sīniàn wú yá
Jīnshēng shòu bùliǎo qiānguà
Jǐ shēng dǐ bùguò yǔ nǐ yīchànà
Jiāngshān rú huà mèng lán jiǔ xià
Shuí yòu wèi shuí zhēng tiānxià
Bù ài bù huǐ
Bù hèn bu tòng yěbà
Tiān yǒu duōdà sīniàn wú yá
Jīnshēng shòu bùliǎo qiānguà
Jǐ shēng dǐ bùguò yǔ nǐ yīchànà
Jiāngshān rú huà mèng lán jiǔ xià
Shuí yòu wèi shuí zhēng tiānxià
Bù ài bù huǐ
Bù hèn bu tòng yěbà