Giá Như

Giá Như

Lời bài hát Giá Như

Đóng góp bởi

Giá như Em chưa có chồng thì ta nối sợi tơ hồng trời se. Giá như ve chửa gọi hè thì ta nhất định nón che chung đầu. Giá như ngày ấy Anh giầu thì hai họ đã cau trầu đỏ môi. Giá như gió lặng biển khơi thì ta đâu phải bồi hồi đa mang. Giá không cách trở đò ngang thì ta ắt đã chung hàng dậu thưa. Giá như ta chẳng ngu ngơ thì đâu nên nỗi bến bờ xa nhau. (Đoạn kết) Giá đừng nói trước, quên sau thì duyên ta đã thắm màu thời gian. Giá như đừng lính tính quan thì đâu nón rách, ố tàn Người ơi… Giá như chỉ giá như thôi Nên ta góc bể, chân trời chia xa. Giá như ta chẳng ngu ngơ Thì đâu nên nỗi…bến bờ xa nhau.