Gặp Nhau Làm Ngơ

Gặp Nhau Làm Ngơ

Lời bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ

Đóng góp bởi

Nhớ... khi xưa lạ nhau
Chung một đường
Kẻ trước người sau
Chàng.. lặng đi theo nàng
Hát vu vơ mấy câu
Nhạc tình
Nàng làm như vô tình
Gái đoan trang
Dễ đâu làm quen
Lối... đi qua nhà em
Nghe nồng nàn
Mùi dạ lý thật thơm
Khi đêm sang
Đom đóm đong đưa
Giờ... nàng đã ngủ chưa
Đi lang thang
Khuya lắc khuya lơ
Đèn.. nhà ai tắt sớm
Gom suy tư
Thao thức đêm mơ
Chàng... bèn viết lá thư
Hai hôm sau
Mới dám đưa thư
Nàng.. nhận nhưng làm ngơ
Nhớ... xưa khi còn thơ
Tuy thương thầm
Gặp nhau cứ lặng câm
Chuyện tình yêu ban đầu
Mấy ai may mắn
Chung nhịp cầu
Nàng đội hoa theo chồng
Nước mắt tôi rớt bên
Bờ sông
Đã... không như là mơ
Nếu tình cờ
Gặp xin cứ làm ngơ
Nhớ... khi xưa lạ nhau
Chung một đường
Kẻ trước người sau
Chàng.. lặng đi theo nàng
Hát vu vơ mấy câu
Nhạc tình
Nàng làm như vô tình
Gái đoan trang
Dễ đâu làm quen
Lối... đi qua nhà em
Nghe nồng nàn
Mùi dạ lý thật thơm
Khi đêm sang
Đom đóm đong đưa
Giờ... nàng đã ngủ chưa
Đi lang thang
Khuya lắc khuya lơ
Đèn.. nhà ai tắt sớm
Gom suy tư
Thao thức đêm mơ
Chàng... bèn viết lá thư
Nhưng hai hôm sau
Mới dám đưa thư
Nàng.. nhận nhưng làm ngơ
Nhớ... xưa khi còn thơ
Tuy thương thầm
Gặp nhau cứ lặng câm
Chuyện tình yêu ban đầu
Mấy ai may mắn
Chung nhịp cầu
Nàng đội hoa theo chồng
Nước mắt tôi rớt bên
Bờ sông
Đã... không như là mơ
Nếu tình cờ
Gặp xin cứ làm ngơ
Đã... không như là mơ
Nếu tình cờ
Gặp xin cứ làm ngơ