Gà Trống Thổi Kèn

Gà Trống Thổi Kèn

Lời bài hát Gà Trống Thổi Kèn

Đóng góp bởi

Con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai
Vén màn đỏ ngó xem ai thổi kèn
Thì ra là, à thì ra là
Là con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi ngày nắng lên
Con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai
Vén màn đỏ ngó xem ai thổi kèn
Thì ra là, à thì ra là
Là con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi ngày nắng lên
Con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai
Vén màn đỏ ngó xem ai thổi kèn
Thì ra là, à thì ra là
Là con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi ngày nắng lên
Con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai
Vén màn đỏ ngó xem ai thổi kèn
Thì ra là, à thì ra là
Là con gà trống đứng ngóng cổ dài
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi kèn rất hay
Tò tí te, tò tí te
Nó thổi ngày nắng lên