Gà Trống Biết Làm Cha

Gà Trống Biết Làm Cha

Lời bài hát Gà Trống Biết Làm Cha

Đóng góp bởi

Tôi xin kể bạn nghe
Chuyện về một con gà trống
Trong cơn bão vừa qua
Suốt ngày không thấy mặt trời
Ngoài hiên mưa lâm thâm
Gió từng cơn nghe rét buốt
Gà trống úm bầy con
Cho gà mẹ đi kiếm ăn
Trước kia em vẫn nghĩ là
Gà trống gáy báo thức mà thôi
Huênh hoang khoe dáng ta đây đẹp lắm
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha
Tôi xin kể bạn nghe
Chuyện về một con gà trống
Trong cơn bão vừa qua
Suốt ngày không thấy mặt trời
Ngoài hiên mưa lâm thâm
Gió từng cơn nghe rét buốt
Gà trống úm bầy con
Cho gà mẹ đi kiếm ăn
Trước kia em vẫn nghĩ là
Gà trống gáy báo thức mà thôi
Huênh hoang khoe dáng ta đây đẹp lắm
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha
Tôi xin kể bạn nghe
Chuyện về một con gà trống
Trong cơn bão vừa qua
Suốt ngày không thấy mặt trời
Ngoài hiên mưa lâm thâm
Gió từng cơn nghe rét buốt
Gà trống úm bầy con
Cho gà mẹ đi kiếm ăn
Trước kia em vẫn nghĩ là
Gà trống gáy báo thức mà thôi
Huênh hoang khoe dáng ta đây đẹp lắm
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha
Trước kia em vẫn nghĩ là
Gà trống gáy báo thức mà thôi
Huênh hoang khoe dáng ta đây đẹp lắm
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha
Em không ngờ gà trống
Cũng biết làm cha