[Edo Matsuri Hayashi] Kotobukijishi no Kyoku / Taneo Wakayama Troupe

[Edo Matsuri Hayashi] Kotobukijishi no Kyoku / Taneo Wakayama Troupe