Đường Trường Trong Rừng

Đường Trường Trong Rừng

Lời bài hát Đường Trường Trong Rừng

Đóng góp bởi

Cô bay í ì ở mãi i ì rừng
Chim kêu i vượn hót í
Nửa mừng nửa í i lo
Cô bay ơi sao cô ở mãi ấy mấy
Trong ới i rừng
Thời cô bay ở í i ở mãi ấy mấy
Trong ới i rừng i ì i í ì i i (nhạc)
Ới chim i, ới chứ chim kêu a này đậu
Mà con vượn í i hót í i i ii hì í a
Bằng ới ới i i ii a i nửa í i ì (nhạc)
Ới mừng nay nửa lệ nửa i i ới i lo
A a trót a trót sa đậu mà trót sa chân
Tình cô lỡ í i ới a bước thời
Bước xuống í dưới mạn ới i đò i ì i í i ì
Ới i í sông í ới chứ sông sâu a này
A bằng ới ới i i à bằng ơi ới i i í
Không í i i ới dò này khôn dò tới nơi
Á á gió a gió hiu đậu
Mà gió hiu hiu ới
A cảnh cánh buồn i hì i ới a
Chảy thời gió đánh sang ới i khơi i i hì hi
A chứ một con chèo i i quế i i i hì i
A bằng ới ới i i khoan a a nhác
A nhác trông dậu mà nhác
Trông lên ới a cảnh
Cảnh ghềnh i i hì ới a đá
Mọc thời đá mọc lô ới i nhô i i i í ì i i